Wild West C.O.W.-Boys of Moo Mesa Season 1-episode-13-