Wild West C.O.W.-Boys of Moo Mesa Season 2-episode-9-